2013.06.05

Új Ptk. tájékoztató 1. rész

Kötelmi jog - Különös rész I. lényegi változások

Az új Ptk. új szerződéstípusokat hoz be a szabályozásba.

§     Más jogszabályból került átvételre (pl. közvetítői szerződés – Ptk. 6:288. §)

§     Atipikus szerződésből jött létre (pl. pénzügyi lízingszerződés – Ptk. 6:409. §, faktoring – Ptk. 6:405. §)

§     Átnevezett szerződés (pl. közszolgáltatási szerződés – Ptk. 6:256. §)

Tulajdonátruházó szerződések (Ptk. 6:215. § -6:237. §)

Adásvétel

§     Az adásvétel fogalmából kikerült, az eladó birtokbaadási kötelezettsége. A jogszabály kihírdetett szövege szerint ingatlan adásvétel esetén az eladó a tulajdonjog átruházásán felül a birtok átruházására is köteles (a körben az elődadás anyaga ingóra utal).

§     A tulajdonjog fenntartás kérdései részletesen szabályozásra kerültek:

o        Mind ingó, mind ingatlan adásvétel esetén lehetőség van a tulajdonjog fenntartására a vételár kiegyenlítéséig.

o        Az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog fenntartást az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni.

o        Az ingóra vonatkozó tulajdonjog fenntartást hitelbiztosítéki nyilvántartásba, vagy ha az ingó dolog tulajdonjogát közhiteles nyilvántartás tanúsítja, és jogszabály a dolog elzálogosítását a lajstromba való bejegyzéshez köti, a megfelelő lajstromba bejegyeztetni.

 

Adásvétel különös nemei

§     Részletesebben van szabályozva az elővásárlás kérdésköre:

o        Sorrendiség: Ha a tulajdonos egymást követően több személynek enged ugyanarra a dologra elővásárlási jogot, a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

o        Az ajánlatot teljes terjedelmében kell a jogosulttal közölni.

o        Az elővásárlási jog megsértése a szerződés hatálytalanságát vonja maga után, az a jogosulttal szemben hatálytalan. Igényérvényesítés a tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül lehetsége, jogvesztő határidő: 3 év.

§     Visszavásárlásnál új szabályozás, hogy a visszavásárlásra nem az eladási áron kell, hogy sor kerüljön. A visszavásárlási árat a felek a megállapodásukban meghatározhatják, ennek hiányában a jogosult a visszavásárlás jogát a dolognak a visszavásárlási jog gyakorlásakor képviselt forgalmi értékével azonos vételáron gyakorolhatja.

§     A vételi jog mellett szabályozásra kerül az eladási jog: Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel eladási jogot szerez, a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal eladhatja az eladási jog kötelezettjének.

§     Az új Ptk. nem korlátozza, hogy visszavásárlási jogot, vételi jogot, eladási jogot milyen időtartamra lehet kikötni.

§     Az új szabályozás tiltja a fiduciárius hitelbiztosítékként a vételi jog kikötését (Ptk. 6:99.§)

§     Fogyasztói adásvétel

o        Ha az eladó vállalkozás és a vevõ fogyasztó, a felek eltérõ megállapodásának hiányában, az eladó a szerzõdés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésõbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

§     Külön szabályozza az új Ptk. a részletvételt, mint az adásvétel különös nemét.

 

Adásvételi szerződés altípusai

§     Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele

o        Megszűnik a szállítási szerződés, ennek helyére lép ezen szerződéstípus.

§     Saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerzõdés

o        Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés helyébe lép.

o        Nincs kötelező írásbeliség

§     A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés

 

Csereszerződés

§     Nemcsak dolog tulajdonjoga lehet a tárgya, hanem más jogoknak vagy követelések kölcsönös átruházása is.

 

Ajándékozási szerződés

§     Dogmatikailag jó helyre, a tulajdonátruházó szerződések közé került.

 

Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)