2014.04.30

2014. május 1-jén teljeskörűen hatályba lépnek az új Földforgalmi törvény rendelkezései.

2014. április 30-án lejár a külföldiek termőföld vásárlási moratóriuma Magyarországon, így 2014. május 1-jén lépnek teljeskörűen hatályba a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) rendelkezései.
 
A Földforgalmi törvény elsősorban a termőföldek forgalmát, a földtulajdon illetve a földhasználati jogok forgalmát szabályozza. A törvény szerint a mező- illetve erdőgazdasági hasznosítású földnek minősül a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. Földjogi szempontból tehát termőföldnek minősül a zártkert is, amely jelentősen megnehezíti a többszázezer apró magyarországi kiskert értékesítését.
 
A törvény főszabályként azt rögzíti, hogy a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. Figyelemmel arra, hogy a törvény alapvetően a földet megművelni kész és képes mezőgazdasági gazdálkodók földellátását kívánja biztosítani és szabályozni, ezért 1 hektár mértékben limitálja a földművesnek nem minősülő belföldi és uniós természetes személyek földtulajdon szerzését (azzal, hogy az 1 hektárba beleszámít az érintett személynek a már birtokában lévő földje is). Ez alól kivételt képez a családon belüli, azaz közeli hozzátartozók közötti földmozgás. 1 hektárnál nagyobb termőföldet tehát csak a törvény meghatározása szerint földművesnek minősülő magyar vagy uniós állampolgárságú természetes személyek vehetnek.
 
A természetes személyek tulajdonszerzésére vonatkozó főszabály alóli kivételt képez az állam illetve egyes jogi személy típusok (bevett egyház, jelzálog-hitelintézet, önkormányzat) földtulajdon szerzési jogosultsága, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel.
 
A Földforgalmi törvény a föld értékesítése esetén elővásárlási joggal ruház fel számtalan szereplőt, így az államot, a földet használó földművest (ezen belül is meghatározva különböző elsőbbségeket, pl. helyben lakó szomszéd földműves elsőbbségét a helyben lakó, de nem szomszéd földműveshez képest), egyéb földművest stb. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a föld adásvételi szerződést – melynek legalább 1 példányát speciális biztonsági kellékekkel ellátott papír alapú  okmányon kell a jogi képviselőnek elkészítenie -  8 napon belül meg kell küldeni a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére, aki a szerződést 60 napra kifüggeszti a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára, mely határidő alatt élhetnek az elővásárlási jogosultak az elővásárlási jogukkal. Figyelemmel továbbá arra, hogy 2014. május 1-jétől a föld tulajdonjogának átruházáshoz a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása is szükséges, így a kifüggesztést követően, tehát a 2 hónap elteltével a jegyző a szerződést továbbküldi az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervhez, amely a jóváhagyás előtt kikéri a helyi földbizottság állásfoglalását is.
 
Mindezek miatt számítani kell arra, hogy a föld (még akkor is, ha csak egy kiskertről van szó) értékesítésével kapcsolatos procedúra több hónapig elhúzódik majd, egy függő jogi helyzetet fenntartva. 
Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)